Scandias skapare – Lauritz Weibull (1873–1960)

Lauritz Weibull 1873-1960

Scandia startades 1928 av Lundahistorikern Lauritz Weibull. När tidskriften kom ut första gången hade han varit Lunds första landsarkivarie, och även professor i historia vid universitetet, under nio år.

Lauritz Weibull omtalas ofta som en epokgörande källkritiker. Starten av Scandia ska med andra ord ses i relation till det han kallade en ”historisk-kritisk” metod. Visserligen var det inte han som introducerade källkritiken för historievetenskapen i Sverige, men hans bok Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000 (1911) anses ha varit startskottet för en skärpning i diskussionen kring vetenskapliga ideal och historikers tillvägagångssätt.

Lauritz Weibull gick här till hård attack mot traditionell forskningspraxis att harmonisera källor, och han tyckte inte att sannolikhetsresonemang hörde hemma i en modern historisk vetenskap. Istället menade han att fakta ska säkerställas och varje utsaga prövas. Minst två samtida, av varandra oberoende, vittnen som är fria från tendens behövs för att fastställa ett historiskt faktum.

Dessa krav uppfylls sällan när det gäller forskning om forn- och medeltid. Lauritz Weibulls kollegor tyckte att hans krav var för hårda, och de reagerade mot hans ovilja att peka ut godtagbara händelseförlopp. Han fortsatte dock att försvara sin hållning, bland annat i boken Historisk-kritisk metod och nordisk medeltidsforskning (1913), men också i olika artiklar i Scandia (som du kan läsa i arkivet på denna hemsida).

Lika viktiga för Scandias uppkomst som den vetenskapliga diskussionen är det sociala nätverk och den ideologiska hållning som Lauritz Weibull hade. Programförklaringen i Scandia slår fast att tidskriften ska främja en strängare tillämpning av källkritik, men också att artiklarna ska handla om det skandinaviska Nordens historia utifrån kulturella, sociala och politiska förhållanden.

Lauritz Weibull hade tidigt kommit in i arkivvärlden. Han hade haft uppdrag för till exempel Lunds domkyrka och Malmö stad. Birgitta Odén påtalar att han på grund av försörjningsskäl kan beskrivas som ”en av våra första free-lance historiker” (i Lauritz Weibull och forskarsamhället, s. 87). Han hade haft en tjänst på Riksarkivet, och arbetet i arkiven ledde till att han år 1903 blev den första chefen på det nystartade Landsarkivet i Lund med ansvar för Skåne, Halland och Blekinge.

Lauritz Weibulls far Martin, även han professor i historia, var välkänd för sitt intresse för skånsk och skandinavisk historia. Han hade bland annat stått bakom Historisk tidskrift för Skåneland. Denna syssla hade Lauritz tagit över efter faders död. Det talas om två riktningar inom svensk historisk vetenskap från sekelskiftet 1900: en runt professor Harald Hjärne i Uppsala och Stockholm och en runt weibullianerna i Lund. Denna uppdelning var lika mycket av ideologisk och politisk karaktär som metodologisk. Lauritz och hans bror Curt, liksom kollegan Erik Arup i Danmark, uppfattade många av sina kollegor som alltför värdekonservativa. De menade att det lades för stor vikt vid nationell historia. Inte heller fick de publicera vad de ville i historikernas fackskrifter, och ansåg sig därför vara utestängda. Scandia, under Lauritz Weibulls redaktörskap, var deras väg in i debatten.

Anna Wallette, FD och forskare vid historiska institutionen, Lunds universitet

Litteratur:
Birgitta Odén, ”Scandia - tidskrift för en annan uppfattning” i Historia och samhälle. Studier tillägnade Jerker Rosén, Malmö 1975, s. 179-208.
Birgitta Odén, Lauritz Weibull och forskarsamhället, Lund 1975.
Birgitta Odén, ”Det moderna historisk-kritiska genombrottet i svensk historisk forskning”, Scandia, 1975:41, s. 5-29.
Thyge Svenstrup, ”Lauritz Weibull”, i Ragnar Björk och Alf W. Johansson (red), Svenska historiker från medeltid till våra dagar, Stockholm 2009, s. 358-372.

Om Scandia och weibullianerna idag:

”Borta är tron att den raka och absoluta sanningen alltid går att avgöra med det rätta källunderlaget, så som Lauritz Weibull försökte. Kvar står dock den weibullianska insikten om att historia görs i ett ständigt spel om makt.”

Ulrika Holgersson i Scandia 2009:2

 

Läs artiklar av Lauritz Weibull i Scandias textarkiv

Läs Birgitta Odéns text "Det moderna historisk-kritiska genombrottet i svensk historisk forskning" i Scandia 1975:1